Thylejrens Homepage

§ om frøstruplejren

Lov om anvendelse af

Frøstruplejren

LOV nr 410 af 14/06/1995 (Gældende)

Lov om anvendelse af Frøstruplejren

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 § 1. Lovens formål er at muliggøre anvendelse af Frøstruplejren i

overensstemmelse med den lokalplan, som miljø- og energiministeren

tilvejebringer for området.

§ 2. Loven gælder for ejendommen matr.nr. 3 d, Tømmerby by, Tømmerby i Hanstholm Kommune.

§ 3. Miljø- og energiministeren kan tillade, at

  • 1) ejendommen anvendes til helårslejrplads for indtil 75 voksne faste beboere og deres børn,
  • 2) der afholdes sommerlejr,
  • 3) bygninger og konstruktioner opføres eller ombygges og
  • 4) skure, skurvogne eller andre genstande placeres på ejendommen.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan stille vilkår for tilladelsen, herunder om ombygning eller nedrivning af bygninger, der ikke må anvendes til beboelse eller andet formål.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan tilbagekalde tilladelsen, hvis vilkår for tilladelsen overtrædes. Tilladelsen kan tidsbegrænses.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan dispensere fra det i stk. 1, nr. 1, fastsatte maksimum for antallet af voksne beboere i lejren, hvis en dispensation er nødvendig for, at personer med særlig tilknytning til lejren kan bosætte sig i lejren.

Stk. 5. Ansøgning efter stk. 1 skal være indgivet inden 3 måneder efter at den lokalplan, som miljø- og energiministeren tilvejebringer for området, er endeligt godkendt og offentliggjort.

§ 4. Reglerne om landzonetilladelse i lov om planlægning og reglerne i byggeloven og bygningsreglementerne finder ikke anvendelse, så længe en tilladelse er gældende.

§ 5. Miljø- og energiministeren påser overholdelsen af vilkår i en tilladelse. Miljø- og energiministeren kan meddele påbud eller forbud herom.

Stk. 2. Hvis påbud eller forbud ikke efterkommes, kan miljø- og energiministeren lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning.

Stk. 3. I tilsynsøjemed har Miljø- og Energiministeriets, amtsrådets og kommunalbestyrelsens personale og personer med bemyndigelse fra de pågældende myndigheder til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendommen.

Stk. 4. Politiet yder fornøden bistand ved udøvelsen af beføjelserne efter stk. 2 og 3.

§ 6. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelsen af lovens regler, herunder om nedsættelse af et lejrudvalg, som forestår kontakten til myndighederne.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan bemyndige Viborg Amtsråd til efter nærmere af ministeren fastsatte retningslinjer at udøve de beføjelser, der i denne lovs § 5, stk. 1 og 2, er tillagt ministeren.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) tilsidesætter vilkår og bestemmelser, som miljø- og energiministeren har fastsat efter § 3, stk. 2, eller
  • 2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 5, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i henhold til § 6, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Auken