Thylejrens Homepage

FORMÅLSPARAGRAF

Thylejren – formålsparagraf 1970

Navn: Det Ny Samfund

Formål: Foreningens formål er:

1)       at arbejde for et samfund med direkte demokrati, global bevidsthed, fælleseje og brug af jord og produktionsmidler, hvor der er økologisk balance mellem natur og samfund – og hvor grupper og fællesskaber giver plads til og støtter de enkeltes udvikling, for derigennem selv at kunne udvikles.

På samme måde tilsigtes der overensstemmelse mellem de enkeltes og gruppernes psykisk/åndelige udvikling på den ene side – og deres materielle aktivitet på den anden side, for at opnå en sund balance mellem teori og praksis

For at realisere dette, arbejder foreningen for:

2)       at udvikle og bevare land- og bymiljøer, der er i overensstemmelse med formålet, herunder foreningens grund i Frøstrup, kaldet Thylejren

3)       At medvirke til at udbrede et teoretisk og praktisk kendskab til både 1) og 2) med teater, folkemøder, sommerlejre etc.

4)       At styrke medlemmernes sociale solidaritet indbyrdes og med andre grupper i samfundet, med henblik på at styrke deres muligheder for at kæmpe for deres rettigheder.

Medlemskab:

Som medlemmer kan optages alle, der tilslutter sig DNS’s formål

Grupper:

Medlemmerne kan organisere sig i grupper, der anmelder sig, anerkendes og opløses på et medlemsmøde. Grupperne orienterer om påtænkte og foretagne aktiviteter, samt forelægger evt. regnskab og budget på medlemsmødet

Økonomisk grundlag og medlemskontingent:

DNS’s økonomiske grundlag udgøres af medlemskontingentet. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen og tilfalder foreningen, der dækker udgifterne til DNS’s fællesfaciliteter. Kontingentet forfalder til betaling ved det ny kontingentårs begyndelse d. 1.aug.

Administration:

Der vælges en gruppe på tre personer med tre suppleanter. Gruppen skal i fællesskab modtage og videregive alle udefra kommende informationer, samt passe foreningens arkiv, regnskab og kasse.

Medlemsmøder:

Medlemsmøderne er den eneste myndighed udover generalforsamlingen i alle foreningens anliggender. Økonomiske bevillinger skal dog forelægges et medlem af administrationsgruppen før de kan vedtages. Medlemsmøder afholdes efter behov, dog mindst den sidste søndag hver måned.

Medlemsmødets funktion er:

Forum for debat og fastlæggelse af fællesaktiviteter. Stillingtagen til enkeltmedlemmers og gruppers arbejde. Indkaldelse af kommende møder og opstilling af dagsorden

Opløsning af foreningen:

Foreningen kan kun opløses, hvis der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger er 3/4 stemmers flertal herfor!

Ved opløsning tilfalder foreningens midler organisationen: Læger uden Grænser

GENERALFORSAMLING:

Altid D. 21 August Kl. 15
Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende myndighed og kan træffe beslutninger uanset de fremmødtes antal.

Beslutninger om vedtægtsændringer, valg af ny administrationsgruppe, bestemmelse af grupperettigheder, opløsning af foreningen, samt økonomiske dispositioner, der overskrider 80% af foreningens formue, kan kun ske på generalforsamlingen. Dagsorden herfor vedtages på et medlemsmøde og indkaldelse af generalforsamlingen skal ske skriftligt til alle foreningens medlemmer med 14 dages varsel.

Både dagsorden  og de på den opførte punkter vedtages med almindeligt stemmeflertal.

Mindst een gang om året indkaldes til ordinær generalforsamling med følgende punkter på dagsordenen:

     valg af referent og ordstyrer,

     beretning fra administrationsgruppen med forelæggelse af revideret regnskab,

     valg af administrationsgruppe,

     valg af 2 revisorer,

     fastlæggelse af kontingentets størrelse,

     fastlæggelse af lejrperiode.

Forslag til dagsorden indsendes senest otte dage før generalforsamlingen. Senere fremkomne forslags gyldighed afgøres af generalforsamlingen.

BASTA!

Thylejren –  objects 1970

Name: Det Ny Samfund (The New Community)

The community’s objectives are:

1)       To work for a community with direct democracy, global consciousness, joint property and the use of land and means of production, with an organic balance between nature and society – and where groups and communities are giving space and support for the development of the individual for thereby being able developing themselves.

In the same way agreement is intended between the individual and the group’s mental and spiritual development on one hand – and their material activities on the other, to obtain a healthy balance between theory and practice.

2)       To develop and maintain rural- and city environments, who are in agreement with the object, hereby the society’s land in Frøstrup.

3)       To participate in the distribution of theoretical and practical knowledge of 1) and 2) with theatre, popular meetings, summer camps etc.

4)       To strengthen the mutual social solidarity of the members and the one of other groups in society according to strengthen their possibility to fight for their rights.

Membership:

Anyone agreeing with the object clause of DNS can be admitted as a member.

Groups:

The members can organize in groups, who register, are approved of and are dissolved in a member’s meetings:

The groups are orientating about projected and performed activities, and present possible account and budget at the meeting

Financial basis and member’s subscription:

The financial basis of DNS is consisting of the member’s subscriptions. The subscription amount is fixed at the general meeting and goes to the society, which is covering the expenses for the common facilities of DNS. The subscription is due at the start of the new subscription year Aug 1.

Administration:

A group of three is elected as well as three substitutes. The group must receive and hand over all incoming information and be in charge of DNS’s files, accounts and cash.

Member’s meetings:

The member’s meeting is the only authority apart from the general meeting in matters concerning DNS. Financial grants, though, must be presented to a member of the administration group before they can be passed. Member’s meetings are to be held when needed, but at least the last Sunday of every month.

The duties of the member’s meeting are:

Forum for debating and laying down common activities. Taking a stand on the work of single members and groups. Calling for future meetings and drawing up the agenda.

Dissolving the association:

The association can only be dissolved, if 2 on each other following general meetings decide it with a majority of ¾ of the votes.

By dissolution the means of the association goes to the organisation: Doctors without borders/Læger uden Grænser/Medicins sans frontieres.


GENERAL MEETING:

Always Aug. 21 at 3 pm

The general meeting is the highest decision-making
  authority and can make decisions regardless of the number of attendances.

Decisions about changes of rules, election of a new administration group, decions about group's rights, dissolution of the society and financial dispositions expceeding 80% of the society's fortune can only take place at the general meeting. The agenda for this is agreed to at a member's meeting and calling in the general meeting must be in writing to all the society's members within a notice of 14 days.

Both the agenda and the items in it are carried out with simple majority of votes


At least once a year there must be called for an ordinary general meeting with the following items on the agenda:

   Election of reporter and chairman

   Report from the administration group presenting the checked accounts

   Election of administration group

   Election of 2 accountants

   Determination of the amount of the subscription

   Determination of camping period

   Proposals for the agenda must be sent at latest 8 days before the general meeting. The validity of later proposals is decided by the general meeting

BASTA!

For mere information 
Kontakt Nicolai Pilgaard på telefon 
41298000